Medlemskap

Medlemskap i KEKS är öppet för kommunala förvaltningar och andra organisationer som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Exempel på öppen ungdomsverksamhet är fritidsgårdar, ungdomens hus, ungdomsprojekt och fältverksamhet, det vill säga verksamheter där ungdomar deltar frivilligt för att de själva vill. De enda krav vi ställer är att man ställer upp på vår idéplattform, genomför våra enkäter och betalar medlemsavgift*.

Organisatoriskt är KEKS ett nätverk och vi finansieras i huvudsak av medlemsavgifter. Alla viktiga beslut, som till exempel medlemsavgift, budget och verksamhetsplan, tas av  styrgruppen där varje medlem har en plats.

KEKS bygger på sina medlemmars vilja och engagemang och kan bäst beskrivas som ett multiverktyg för verksamhetsutveckling. Den som går med i KEKS och lutar sig tillbaka i tron att man har köpt någon slags dundermedicin kommer därför att bli besviken. En hammare bygger inget hus så länge den ligger kvar i verktygslådan och KEKS verktyg är till föga nytta om de inte används. Att låta personalen fylla i Loggboken och sedan inte använda sig av resultatet leder inte till utveckling, bara till frustration. Känner man sig osäker på hur man skall använda verktygen så finns det alltid stöd att få men man måste själv slå i spiken.

Ett medlemskap i KEKS innebär framför allt att man ingår i ett nätverk med ett gemensamt intresse; att utveckla och stärka den öppna ungdomsverksamheten. Naturligtvis får man utan annan kostnad än själva medlemsavgiften tillgång till alla våra verktyg (Loggboken, enkäter, etc.) och alla våra utbildningar (UF, kurser, etc). Men framför allt så är KEKS sina medlemmar och ju aktivare man är desto mer får man ut av sitt medlemskap. Alla centrala beslut tas i vår styrgrupp, men för den som är ensam chef på hemmaplan innebär dessa träffar också en möjlighet att hämta inspiration och näring från kollegor i andra kommuner/stadsdelar. Det samma gäller den personal som deltar på våra seminarier och kurser – de får inte bara del av själva sakinnehållet, de får dessutom chansen att träffa andra i samma position, vidga sina vyer och få ny inspiration. KEKS erbjuder därför, förutom allt praktiskt, också möjligheten att ingå i ett större sammanhang – för den som tar vara på det är mycket vunnet redan där.

Så vad får man då, lite mer konkret, som medlemsförvaltning i KEKS. Det första man får är en introduktionskurs för all personal. I denna går vi igenom både de tankar och idéer som KEKS vilar på och hur man använder såväl Loggboken som våra enkäter för att få till en bra uppföljning och verksamhet. Ett medlemskap i KEKS innebär dessutom att:

Du får via vår årliga mötesplatsenkät en samlad bild av er verksamhet avseende;

 • Hur väl ni når målgruppen.
 • Hur ungdomarna upplever trivsel, miljö, utbud, bemötande och tillgänglighet.
 • I vilken grad ungdomarna är delaktiga i verksamheten.
 • Hur era kostnader står i relation till den kvalitet ni levererar.

Samt möjlighet att; 

 • Jämföra er verksamhet med andra motsvarande verksamheter.
 • Se hur er egen verksamhet utvecklas över tid.

Du  får en fullständig bild av hur er gruppverksamhet fungerar via vår gruppenkät avseende:

 • Vilka ungdomar ni når.
 • I vilken utsträckning ungdomar är delaktiga i skapandet av verksamheten.
 • Hur personalen arbetar med delaktighet i grupperna, såväl generellt som avseende enskilda grupper.

Du får via Loggboken;

 • Ett fullständigt dokumentationssystem avseende såväl deltagarstatistik som verksamhetsinnehåll.

Du får via vårt utvecklingsstöd tillgång till;

 • Våra utvecklingsforum, UF; öppna seminarier för all personal som vi genomför åtta till tio gånger per år på olika aktuella teman.
 • Våra kurser som vi genomför på olika teman, allt efter behov.
 • Våra intressenätverk där personal med liknande inriktning kan utbyta erfarenheter och driva gemensamma projekt.
 • Ett visst handledningsstöd för chefer och personal.
 • Stöd för att initiera och driva internationella projekt.
 • Vårt externa kontaktnät bland myndigheter, universitet och andra utbildare.

Och sist, men inte minst;

 • Får du en plats i vår styrgrupp där vi tillsammans tar beslut om allt, från ekonomi till innehåll, som rör vår verksamhet.
 • Blir du en del i ett dynamiskt nätverk, ett nätverk som idag är ledande inom utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten.

*Medlemsavgiften i KEKS beslutas av vår styrgrupp. Hittills har avgiften bestått av en fast del och en rörlig del baserad på antalet ungdomar 13-19 år skrivna i kommunen/stadsdelen. För 2021 är den fasta avgift som alla betalar 26 420 kr och den rörliga delen 5,81 kr per individ i KEKS målgrupp.