Våra idéer

”An organization must be run by ideas, not hierarchy”  / Steve Jobs, Apple

Apple har en affärsidé, IKEA bygger på en idé. Friskis och Svettis har utvecklat sin idé. Det är därför de är framgångsrika. Den öppna ungdomsverksamhetens svårigheter att få respekt och resurser beror inte på att vi inte är lagstadgade – det beror på att vi inte har en tillräckligt tydlig idé.

Vi tror att om en organisation skall utvecklas, om alla skall kunna känna att de är delaktiga och kan bidra, då måste det finnas en tydlig gemensam verksamhetsidé som det är allas uppgift att försöka förverkliga.

Inga mål, planer eller ”värdegrunder” kan ersätta en sådan idé. I själva verket måste dessa dokument bygga på en tydlig idé om de skall bli mer än tomma ord. Fritidsledarens yrkesroll kommer heller aldrig att bli tydlig och ord som ”områdesbaserat” och ”empowerment” kommer att förbli otydliga så länge det inte finns en gemensam idé som binder dem samman.

En gemensam idé är samtidigt det som gör vår verksamhet begriplig och accepterad av omvärlden – det är den som motiverar varför vi finns till och varför man bör satsa på just oss.

Därför har vi som är med i KEKS en gemensam idé om den öppna ungdomsverksamheten. Vi har dessutom en idé om hur vi skall utveckla och stärka den tillsammans.

Jonas Agdur, ordförande i KEKS. förklarar vår syn på verksamhetsidé och good enough.

Vår idé är att den öppna ungdomsverksamheten ska:

”stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars eget aktiva engagemang och ansvarstagande.”

Detta innebär att ungdomar skall vara fullt ut delaktiga i verksamhetens alla steg; från idé, över planering och förarbete, till genomförande och utvärdering.

Denna idé bygger på kunskapen att ungdomar som är delaktiga mår bättre, får lättare att hantera motgångar och utvecklas i positivare riktning än de som inte fått samma möjlighet. Det finns hyllmeter av folkhälso- och resilienceforskning som visar att så är fallet. Resilienceforskning är forskning kring de faktorer som gör att människor klarar att hantera, ibland extremt, svåra motgångar och situationer. Exempel på resilienceforskning är forskning kring vilka egenskaper som gjorde att vissa överlevde nazitysklands koncentrationsläger.

Vi vet också att delaktighet är en förutsättning för icke formellt lärande. Det är när ungdomar är delaktiga som de utvecklar sin förmåga uttrycka sig, samarbeta, ta ansvar och alla de andra ”mjuka” färdigheter som krävs om de skall fungera i relation till andra och lyckas i studier och arbetsliv.

Vår idé har också starkt stöd i vår egen uppföljning där vi tydligt har kunnat se att de verksamheter som lyckas göra ungdomar delaktiga också är de som lyckats i andra avseenden. I dessa verksamheter är ungdomarna tryggare, man har en jämnare könsfördelning och man får ut mer verksamhet för varje satsad krona. Att fokusera på delaktighet lönar sig!

I och med att vi har en tydlig definition av delaktighet som inte enbart beskriver en känsla utan som också kan beskrivas i form av en  så kan vi även tydliggöra och följa upp den arbetsprocess som krävs om vår idé skall förverkligas. KEKS följer idag upp och mäter ungdomars delaktighet avseende såväl kvalitet som grad och omfattning. Vi har också en gemensam uppfattning om vilka nivåer av delaktighet som kännetecknar en god verksamhet och har utifrån detta formulerat gemensamma och mätbara mål. (Se ”Våra mål”)

Vår idé synliggör också vår relation till olika typer av frivillig kurs- och utbildningsverksamhet. För självklart kan ungdomar vilja vara delaktiga i verksamheter som kräver olika specifika kunskaper och färdigheter. Ett väl genomfört ungdomsarrangemang kan till exempel kräva kunskaper i teknik, säkerhet, marknadsföring, ekonomi… Skall vi kunna stimulera och utmana ungdomar att engagera sig måste vi naturligtvis vara beredda att stödja dem att skaffa sig mer ”formella” kunskaper som de kan behöva för att kunna ta ansvar och vara delaktiga.

Utveckling förutsätter två saker; att man vet var man befinner sig och att man vet vart man vill. Vart man vill bestämmer man genom att sätta upp mål. Ofta på både kort och lång sikt. Det viktiga är då att målen stämmer överens med ens verksamhetsidé. Hur vi i KEKS arbetar med mål kan du läsa mer om under rubriken ”Våra mål”.

Var man befinner sig tar man reda på genom att dokumentera och följa upp verksamheten, såväl avseende arbetsprocesser som avseende resultat i relation till uppsatta mål. De som tror att de vet var de befinner sig utan att dokumenterar och följa upp sin verksamhet ägnar sig enbart åt spekulation och kommer att fastna i ändlösa diskussioner som oftast slutar med att man fortsätter ungefär som förut.

Faktisk utveckling bygger på analys av hur det man gjort har påverkat process och resultat. Vilka metoder har lett till vilka resultat, vilket sätt att organisera verksamheten har fungerat bäst, vilket stöd och vilka kompetenser hade behövts för att lyckas? Vad i vårt samlade agerande som personal fick ungdomarna att engagera sig och ta ansvar eller att istället tillbringa sin tid hemma eller på gator och torg?

Dessa frågor har naturligtvis inget svar som gäller en gång för alla i alla situationer. Vad som krävs är därför att man gemensamt dokumenterar och följer upp verksamheten och använder detta material som underlag för kontinuerlig diskussion och reflektion.

Det är detta som är grunden för KEKS idé om verksamhetsutveckling; att tillhandahålla och stödja användandet av system för dokumentation, uppföljning och reflektion.

Och, att utifrån det vi tillsammans lär oss av detta, utveckla nya metoder, kompetenser, processer och organisationsformer. Allt det som krävs för att vi tillsammans skall kunna åstadkomma en bättre verksamhet och förverkliga vår idé.

KEKS är till för dem som vill samverka runt utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i riktning mot ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt på ungdomars delaktighet. Vår roll är att utveckla och stödja användandet av nya verktyg, metoder, processer och kompetenser som underlättar förverkligandet av vår idé; ”att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande”.

KEKS idé är inte att skicka personal på ”spännande” föreläsningar och kurser som vi hittat i någon katalog. Vår idé är att skräddarsy metoder och kompetensutveckling utifrån de behov vi tillsammans sett i vår analys av verksamheten. Detta innebär inte att det blir tråkigt – tvärt om. Det vi gör skall bygga på vår idé och vara direkt användbart i den vardagliga verksamheten. Som personal skall du alltid känna att du kan få stöd när nya verktyg och metoder skall implementeras. Det är inte alltid lätt, men tillsammans blir det roligare och KEKS bygger på vårt gemensamma och ”aktiva engagemang och ansvarstagande”…