Samarbetspartners

Även ett nätverk behöver samarbetspartners och andra nätverk om det skall få nya impulser, öppna nya dörrar, utvecklas och må bra. Så även fast KEKS i sig är ett nätverk så har vi samtidigt ett eget brett kontaktnät bland såväl personer som organisationer. Relationerna ser naturligtvis olika ut, med några samarbetar vi och med andra ingår vi i gemensamma nätverk, men de är alla viktiga för oss. Nedan följer några av dem, gå gärna in på deras hemsidor och titta. (Om vi glömt dig och du tycker att du saknas på listan – hör av dig!)

MBU – Människan bakom uniformen

Målet är att skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. MBU växer stadigt och finns idag i Göteborg (Nordost och Hisingen) och i cirka 20 andra städer i Sverige.

Grundidén är att skapa spännande och kvalitativa möten som överbryggar fördomar. Under tio träffar får intresserade ungdomar prova på olika praktiska arbetsmoment tillsammans med personal från de olika verksamheterna samt genomföra olika samarbets- och värderingsövningar.

MBU är lite olika organiserat i olika kommuner, men de som brukar vara med är:

  • Polisen (Områdespolis/ Ungdomspolis)
  • Räddningstjänsten
  • Ambulanssjukvården
  • Vaktbolag
  • Lokaltrafik/Biljettkontroll
  • Fritidsförvaltning (Fritidsgårdar/Fältverksamhet)

Här kan du ta del av en kortfattad verksamhetsbeskrivning av MBU.

Här hittar du metodhandbok för MBU. Länk till MBU Facebook

Länk till Nordost, MBU. Kontakta oss så får du veta när nästa utbildning är och hur ni kan gå vidare.

Janina Sabra processledare, MBU
janina.sabra@socialnordost.goteborg.se
Mobil: 0730 – 34 09 53

KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell förening som är verksam i Västra Götalandsregionen. Vi utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur och arbetar för att främja unga kulturutövares och arrangörers rättighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet. KulturUngdom jobbar efter grundsatsen av och med unga, vilket innebär att verksamheten i huvudsak skall bedrivas på ungas egna initiativ. KulturUngdom är också ansvariga för det regionala kulturstödet K-Pengar.

www.kulturungdom.se

Passalen

Passalen är ideell förening som verkar för en aktiv fritid för alla. Genom en mängd olika projekt, utbildningar och egen verksamheten samt genom att knyta an till andra föreningar vill vi skapa ett större och bättre fritidsutbud för barn och unga med funktionsnedsättningar.

www.passalen.se

Rädda Barnen, region väst

Rädda Barnen är en ideell organisation som kämpar för barns rättigheter. Genom faktainsamling och analys, stöd till barn i utsatta situationer, kunskapsspridning samt påverkansarbete och opinionsbildning arbetar vi för att uppnå varaktiga förbättringar för barn. Arbetet bedrivs både av ideellt aktiva medlemmar och anställd personal vid våra regionala kontor. Våra prioriterade tematiska områden är bland annat barnfattigdom, barns psykiska hälsa samt mobbning och kränkningar inom exempelvis idrotten och skolan.

www.raddabarnen.se

Make Equal

Make egual fd. Crossing Boarders vision är ett jämställt och inkluderande samhälle där alla kan nå sin fulla potential. Vi ger verksamheter stöd i att nå och inkludera underrepresenterade målgrupper utifrån den egenutvecklade metoden Jämställdhetseffekten (JHE). JHE är en lösningsfokuserad och praktisk metod som baseras på framgångsrika erfarenheter från verksamheter i fritidssektorn som lyckats.

www.makeequal.se

ALMAeuropa
ALMAeuropa är en ideell organisation. Vi arbetar för ett samhälle som präglas av humanism och respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi ser som vår huvuduppgift att utveckla arbetsmodeller och koncept för socialt arbete som kan användas framförallt inom offentlig sektor. Vi tror inte att ideellt socialt arbete kan ersätta bred offentlig verksamhet, däremot kan den ideella sektorn bidra med nyskapande verksamheter och även bedriva viss kompletterande verksamhet i samarbete med den offentliga sektorn.

www.almaeuropa.org

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

LSU samlar självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Våra medlemsorganisationer har olika verksamhet som baseras på till exempel intressen, politik, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. Ungdomsorganisationer är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer.

www.lsu.se