KX EDUCATION

KX education är KEKS digitala lärplattform för dig som arbetar med öppen ungdomsverksamhet. KX riktar sig till alla oavsett titel, utbildning eller år i yrket och bygger på ett gemensamt, gruppbaserat, lärande där olika erfarenheter och perspektiv berikar varandra.

KX ska genomföras i grupp, gärna med de närmsta kollegorna. Vi rekommenderar att gruppen inte är större än 7-8 personer. Ni väljer själva när ni vill träffas och hur långt varje pass ska vara. Vid nästa träff är det bara att ta vid där ni avslutade. Om ni önskar hjälp eller om ni vill reflektera kring någon fråga tillsammans med personal från KEKS så går det enkelt att anmäla detta via plattformen. Varje grupp ska ha en gruppledare som ansvarar för att förbereda era träffar. Ni får tydliga instruktioner när ni anmält er.

Anmälan

Anmälan ska lämnas in av arbetsgruppens närmsta chef. Ett anmälningsformulär finns längst ner på den här sidan.

KURSER

Välkomna till KX

Första kursen är en introduktion till hela plattformen och ger en gemensam grund inför de kommande momenten, därför är det viktigt att alla tittar på denna film.

Att lära och utvecklas tillsammans

Syftet med denna kurs är dels att få deltagarna att fundera över sig själva, sina styrkor och svagheter, dels att skapa former för och stödja en gemensam diskussion kring vad ni behöver utveckla. För att ett gemensamt lärande där olika erfarenheter och perspektiv berikar varandra ska fungera krävs att ni törs prata om både era styrkor och svagheter med varandra. 

Öppen ungdomsverksamhet – vad, varför och för vem?

Om vi ska kunna göra ett bra jobb måste vi först av allt förstå vad det är vi förväntas åstadkomma, vilka mål som finns. Dessutom måste vi förstå vad som kännetecknar verksamheten och gör den till det den är – dess bärande principer. 

Under denna kurs kommer deltagarna att ta del av och diskutera både mål och principer. Syftet är att skapa en gemensam tydlig grund för det vardagliga arbetet, att säkerställa att arbetsgruppen agerar utifrån gemensamma mål och principer när den ställs inför olika situationer och dilemman. Det kan handla om situationer i mötet med ungdomar, men också om diskussioner med kollegor eller konflikter med folk som har andra krav och förväntningar på vad vi ska göra och inte göra som ungdomsarbetare.

Att arbeta delaktighetsbaserat

Kursen fokuserar på de olika delarna i att arbeta med ungdomar och delaktighet. I de andra kurserna konstateras att en av ungdomsarbetets bärande principer är att det ska skapas, organiseras, planeras, förberedas, utföras och utvärderas tillsammans med unga människor.

Att detta är en av de bärande principerna är ingen slump, det bygger på lång erfarenhet från många länder och mycket forskning och uppföljning. Den samlade slutsatsen är att delaktighet är en grundläggande förutsättning för och leder till bra verksamhet. 


anmälan

Anmälan ska göras av ansvarig chef