Join the Club/Get Organized

I KEKS har vi länge sett behovet av att utveckla metoder för både arbetet med mänskliga rättigheter och för stödet till ungdomars egen organisering. Arbetet med mänskliga rättigheter på fritidsgården har, i den mån det alls existerat, ofta haft en ganska ”undervisande” karaktär och inte förmått beröra och engagera de ungdomar man riktat sig till. Känslan har varit att det handlat om ”någon annan”, inte sällan barn och ungdomar i länder med betydligt sämre levnadsvillkor än Sverige. Samtidigt vet vi att till exempel rasism och bristen på jämställdhet är aktuella problem för många ungdomar – problem som definitivt har med mänskliga rättigheter att göra. Vi vet också att på många fritidsgårdar reproducerar personalen traditionella könsrollsmönster och att HBTQ-ungdomar ofta inte känner sig välkomna och respekterade i det traditionella fritidsutbudet. Mänskliga rättigheter är alltså inte bara viktiga, de borde också vara en fråga som kunde väcka både intresse och engagemang.

Ur dessa tankar och iakttagelser föddes projektet ”Join the club” som KEKS driver tillsammans med den ideella organisationen ALMAeuropa och som finansieras av Allmänna arvsfonden. Grundidén var att skapa möjligheter för ungdomar att granska och diskutera sin fritidsgård ur ett mänskliga rättigheter perspektiv. Vi tänkte att man skulle kunna utforma ett slags ”skyddsrond” för mänskliga rättigheter utförd av ungdomar. Utifrån det har projektet växt fram och omfattar nu flera olika verktyg för att arbeta med alla de olika frågor som har med mänskliga rättigheter att göra. Allt finns samlat på projektets hemsida, www.jointheclub.se, och där hittar du också kontaktuppgifter till dem som arbetar i projektet och som gärna kommer ut och stödjer personal som vill arbeta med dessa frågor.

På samma sida, www.jointheclub.se, hittar du också projektet ”Get Organized” och det material vi tagit fram för att stödja ungdomars egen organisering. Många som pratar om ungas organisering tänker omedelbart förening och ger, mer eller mindre, intresserade ungdomar en färdig stadgemall att fylla i. För många ungdomar är ifyllandet av en sådan mall både svårt och ganska ”avtändande”. Den uppenbara risken är därför att många ungdomar indirekt stängs ute från de möjligheter ett föreningsbildande kan föra med sig, till exempel i form av ekonomiskt stöd. Dessutom är det ju så att själva bildandet är en sak – att få en förening att fungera i sann demokratisk anda är något helt annat.

Syftet med Get Organized, som finansierades av Ungdomsstyrelsen, var därför att ta fram verktyg och underlag för att arbeta med själva organiseringen – hur gör man för att diskutera och fatta beslut på ett sådant sätt att alla känner sig lyssnade på och delaktiga, varför kan det vara svårt att samarbeta, hur hanterar man olika typer av konflikter etc. I det material vi tagit fram finns en rad konkreta dilemman som man kan diskutera för att på så sätt lägga grunden för hur man vill fungera tillsammans i framtiden – oavsett om man ”bara” är en löst sammansatt grupp eller om man vill bilda en mer formell förening. På sidan finns naturligtvis också en fullständig handledning kring hur man gör och vad man bör tänka på när man väl vill starta en förening.