Forskning och utbildning

En systematisk och konsekvent uppföljning är central för all verksamhetsutveckling, men för att denna skall få full effekt krävs också forskning kring de mekanismer som styr verksamheten och de metoder som används. Inom skolvärlden bedrivs därför en mängd pedagogisk forskning och det samma är fallet inom till exempel olika typer av behandlingsarbete. Man talar i dessa sammanhang också ofta om kunskaps- och evidensbaserade metoder. Evidensbaserad betyder en medveten och systematisk strävan att bygga verksamheten på bästa möjliga vetenskapliga grund (evidens).

Inom den öppna ungdomsverksamheten finns dock ytterst lite av motsvarande forskning och vem har någonsin hört talas om en evidensbaserad metod för fritidsgårdsarbete? Detta är naturligtvis ett problem som samtidigt säger något om verksamhetens status och position i samhället. Men att förklara bristen på forskning med verksamhetens låga status eller med att fritidsledaryrket saknar koppling till universiteten är dock att göra det allt för enkelt för sig. Att skola och behandlingsarbete är så beforskat hänger naturligtvis samman med att det finns ett tydligt uppdrag att relatera forskningen till – lär sig eleverna det de ska, vilken pedagogisk modell är effektivast, vilka behandlingsmetoder ger bäst och mest hållbara resultat etc. Att en verksamhet med en så traditionellt sett spretig målbild inte förmått intressera forskare är därför inte speciellt konstigt – för vilka samband är det egentligen man skall forska kring?

Samtidigt måste man också konstatera att mycket av den mer generella forskning som finns inom folkhälso- och recilienceområdet och inom socialt arbete är i hög grad relevant och applicerbar inom den öppna ungdomsverksamheten. Det är alltså inte främst när det gäller grundläggande förutsättningar och perspektiv som det saknas forskning, bristen handlar i stället främst om kunskapen om vilka metoder som faktiskt leder till uppsatta mål. Ju tydligare sektorn blir, desto intressantare kommer vi också att bli i forskningsvärldens ögon. (Resilienceforskning är forskning kring de faktorer som gör att människor klarar att hantera, ibland extremt, svåra motgångar och situationer. Exempel på resilienceforskning är forskning kring vilka egenskaper som gjorde att vissa överlevde nazitysklands koncentrationsläger)

KEKS och forskning

KEKS tydliga fokus på delaktighet och icke formellt lärande har både synliggjort behovet av och öppnat dörrarna till forskning och metodutveckling inom dessa områden. Såväl via kartläggningar av personalens kompetens som via våra egna uppföljningar kunde vi tidigt se att arbetet med ungdomars delaktighet upplevdes som svårt och på många håll också var föga framgångsrikt. Samtidigt upplevde vi att våra egna insatser för att kompetensutveckla personalen gav väldigt olika resultat – på vissa ställen fick verksamheten ett riktigt uppsving, men på andra ställen hände i stort sett ingenting alls.

Vi insåg att här fanns något vi inte förstod! Vad var det som fick delaktigheten att blomstra på vissa ställen och dö på andra? För att ta reda på det inledde vi ett forskningsprojekt tillsammans med FoU i Väst/GR. (FoU i Väst är göteborgsregionens kommunalförbunds, GR’s, forskningsenhet). Detta projekt resulterade i forskningsrapporten ”Inordnande eller utvidgande” där vi redovisade en rad slutsatser kring vad som styr verksamheternas resultat avseende delaktighetsarbetet. Rapporten har sålts i över 1500 ex och har givit en rejäl skjuts åt delaktighetsarbetet i många kommuner. Beställ rapporten här.

”Inordnande eller utvidgande” var en bra början men mycket forskning återstår att göra kring hur vi bäst arbetar med delaktighet och icke formellt lärande i den öppna ungdomsverksamheten. KEKS arbetar därför aktivt för att få igång mer forskning inom dessa områden. Som en del i detta arbete håller vi inom ramen för KID på att etablera en så kallad kunskapsnod kring öppen ungdomsverksamhet. (KiD – Kunskapsutveckling i Dialog är ett partnerskap mellan Fritidsledareskolorna, Fritidsforum och Sveriges Kommuner och Landsting.) I denna skall ingå representanter för olika forskningsområden, utbildare, den ideella sektorn samt KEKS och flera av våra medlemsförvaltningar. (För att se vilka som för dessa diskussioner, klicka här.) Syftet är dels att utbyta erfarenheter, men framför allt att få igång och stödja olika forskningsprojekt inom vår sektor.

KEKS och utbildning

Vill vi på sikt utveckla den öppna ungdomsverksamheten krävs också att vi har personal med rätt utbildning och kompetens. KEKS driver en omfattande kompetensutveckling men även om vår personal ständigt kommer att behöva påfyllning av nya kunskaper och färdigheter så kan detta aldrig fullt ut ersätta en väl fungerande och relevant grundutbildning.

(Det är heller inte möjligt att på ett effektivt sätt kompetensutveckla anställda som saknar nödvändiga grund- och förkunskaper. Att anställa personal utan formell utbildning, enbart på ”personliga meriter”, är därför ett säkert sätt att hålla tillbaka alla former av utveckling. Vi vet idag, bland annat via vår uppföljning, att det lönar sig att anställa välutbildad personal och att de ökade lönekostnader detta kan medföra är en investering i effektivitet och kvalitet som är väl värd priset.)

De utbildare som idag förser sektorn med personal är främst fritidsledarskolorna, men många ungdomsarbetare/fritidsledare har också en bakgrund som socialpedagoger, socionomer, hälsovetare och till exempel kultur- eller idrottspedagoger. Ingen av dessa utbildningar har dock ett tydligt och sammanhållet fokus på arbetet med ungdomar på deras fria tid, på den öppna ungdomsverksamheten.

Fritidsledarskolorna utbildar för ”fritidslederi” i relation till en mängd olika målgrupper och arenor och ”ungdom” är därför bara ett tema bland många. Men framför allt upplever våra medlemsförvaltningar att den spretighet som präglar sektorn i stort också präglar fritidsledarutbildningen. Många, om än långt ifrån alla, av de studenter som söker sig till fritidsgårdar och liknande verksamheter har därför mer fokus ”aktivitet och omhändertagande” än på delaktighet och icke formellt lärande. Man är ofta bra på att etablera relationer med ungdomar men har svårt att ta dessa relationer ett steg vidare och bidra till ungdomarnas personliga och sociala utveckling.

På de olika universitetsutbildningarna finns en rad olika delmoment som är högst relevanta och intressanta för den öppna ungdomsverksamheten, men huvudfokus och perspektiv pekar åt ett annat håll. Även dessa studenter har ofta ett ”omvårdnadsperspektiv” som kommer i konflikt med delaktighetsperspektivet och tilltron till ungdomars egen kapacitet och förmåga till lärande.

KEKS har vid ett flertal tillfällen föreläst och presenterat sin verksamhet på olika fritidsledar- och socionomutbildningar. Detta är naturligtvis ett sätt att påverka utvecklingen. Vår långsiktiga ambition är dock att medverka till en sammanhållen ungdomsarbetarutbildning med tydlig förankring i all de utbildnings- och forskningsområden som de tidigare nämnda utbildningarna representerar. En viktig plattform för detta är den tidigare nämnda kunskapsnoden samt ett projekt med just denna inriktning som vi är på väg att dra igång tillsammans med Västra Götalandsregionen, VGR.

I avvaktan på detta skall bli verklighet betonar vi vikten av att anställa personal med olika utbildningsbakgrund för att försäkra verksamheten om att olika perspektiv finns representerade. Något som vi också vet gynnar en öppen och konstruktiv diskussion.

Det grundläggande syftet med KEKS är att bidra till utvecklingen och stärkandet av den öppna ungdomsverksamheten. Vårt arbete kring forskning och utbildning är viktiga byggstenar i detta arbete. Det är också därför vi tagit fram våra olika skrifter och övrigt material som du kan hitta under rubriken ”Vi erbjuder” på denna sida. Detta material tjänar som underlag och inspiration såväl när vi på olika sätt deltar i den debatt och de diskussioner som på olika håll förs om vår sektor som när vi är ute och föreläser om vår syn på verksamheten och hur man rent praktiskt kan gå tillväga för att utveckla den.