Mål för den öppna ungdomsverksamheten

Den öppna ungdomsverksamheten utgår i sin verksamhet från FNs barnkonvention och skall främja ungdomars hälsa och personliga utveckling. Verksamheten bygger på frivillighet och delaktighet; den är den arena för lärande där besökarnas egna erfarenheter, kunskaper och intressen tas till vara på ett sådant sätt att de upplever engagemang, meningsfullhet och framtidstro. Verksamheten skall, genom att stimulera till reflektion och kritiskt tänkande, bidra till att ungdomar upplever tillvaron som begriplig och hanterbar samt till att de utvecklar kunskaper och färdigheter för att hantera sina framtida liv som individer och samhällsmedborgare.

Inriktningsmål/Sociala behov

Den öppna ungdomsverksamheten är den arena där ungdomar får stimulans och stöd att engagera sig i olika aktiviteter och därigenom tillfredsställa sina behov av att:

 • Uppleva delaktighet.
  Delaktighet skall prägla all verksamhet; från idé över planering till genomförande och uppföljning. Delaktighet förutsätter att man ser valmöjligheter och att man kan vara med och sätta dagordningen i det sammanhang man befinner sig.

Detta mål är överordnat övriga mål och utgör själva utgångspunkten i arbetet. Det är genom ett framgångsrikt delaktighetsarbete som övriga mål kan och kommer att nås.

 • Uppleva egen identitet.

Med detta avses upplevelsen av att man är en av sig själv och omvärlden respekterad unik individ.

 • Prova olika roller.

Med detta avses att inta nya positioner och förhållningssätt, såväl formellt som i det sociala samspelet. Delaktighet förutsätter att vi kan och får utvecklas och söka oss fram till en egen roll i de sammanhang vi befinner oss, att vi hittar oss själva.

 • Uppleva positiv förväntan. 

Med detta avses upplevelsen av att andra väntar sig något, i deras ögon, gott av en. Vi styrs i hög utsträckning av vad andra förväntar sig av oss. Förväntas vi vara en resurs ökar vår vilja att bidra och vara delaktiga i en kollektiv process.

 • Uppleva ansvar.
  Med detta avses upplevelsen av att ses som och vara ansvarig för sitt eget beteende och för gemensamma angelägenheter och att man ser och tar konsekvenserna av sitt eget handlande. Detta förutsätter att man får både förtroende och mandat att ta ansvar.
  Det är genom att frivilligt ta på sig ansvar som individen visar sitt engagemang och sin vilja till delaktighet.
 • Uppleva trygghet.
  Med detta avses upplevelsen av att man inte är vare sig fysiskt eller psykiskt hotad och att man har tillgång till skydd vid behov, det vi kallar yttre trygghet.
  Inre trygghet byggs vi delaktighet och leder till ökad förmåga att hantera både motgångar och konflikter.
 • Uttrycka sig.
  Med detta avses att formulera sina känslor, tankar och åsikter i det vardagliga samtalet, i bild, musik etc.
  Delaktighet förutsätter att alla uppmuntras att uttrycka sig och därigenom bidra med sina tankar och erfarenheter till en gemensam bild av verkligheten och vart man är på väg.
 • Uppleva gemenskap.
  Med detta avses upplevelsen av att tillhöra ett sammanhang med gemensamma normer och förhållningssätt, präglat av kontinuitet och ömsesidigt förtroende.
  Tillhörigheten visar sig i att man upplever sig vara välkommen och behövd.
  Gemenskap är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för delaktighet.
 • Uppleva inflytande.
  Med detta avses upplevelsen att man kan påverka de beslut som styr verksamheten.
  Inflytande förutsätter att det finns tydliga och välkända regler och rutiner för hur beslut skall fattas och vem som har mandat att besluta om vad. Viljan till inflytande föds ur delaktighet.
 • Uppleva rättvisa.
  Med detta avses upplevelsen av att bemötande och resursfördelning sker på saklig grund. Att uppleva att varken man själv eller andra blir diskriminerade på grund av kön, etnisk bakgrund eller andra orsaker. Genom delaktighet blir rättvisa en kollektiv upplevelse präglad av förståelse för andras behov, förutsättningar och intressen.