Bakgrund

Det hela började i Mölndal där fritidsgårdspersonalen hösten 2000 påbörjade en diskussion om vilka mål man tyckte man skulle ha för verksamheten och hur man skulle kunna mäta i vilken grad man nådde dem. Det man kom fram till var att man ville stödja ungdomar att tillfredsställa sina ”sociala behov”, till exempel behoven av att uppleva gemenskap, ansvar och möjlighet att påverka. För att se i vad mån man lyckades tog man fram en enkät riktad till de ungdomar som besökte verksamheten. Man tog också fram nyckeltal beträffande vilka som besökte verksamheten (kön, ålder etc.) och vad dessa besök kostade. Syftet var att på ett samlat sätt kunna ställa upplevd kvalitet i relation till målgrupp och kostnad samt att kunna jämföra resultaten mellan fritidsgårdarna och över tid.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Såväl ungdomar som chefer och politiker var mycket positiva och verksamheten fick snabbt ett rejält uppsving avseende såväl resurser som antal besök. Mer resurser ledde i sin tur till mer personal, mer verksamhet och en, mätbart, högre kvalitet..

Ryktet om detta spred sig efter en tid i närområdet och Jonas Agdur, som då var chef i Mölndal, fick i uppdrag att genomföra motsvarande diskussioner med personalen i Kungälv och Öckerö. Det man kom fram till i dessa diskussioner var i stort sett identiskt med det man kommit fram till i Mölndal och efter några smärre justeringar så hade de tre kommunerna samma mål och ett gemensamt system för att följa upp dem!

Utifrån detta startade KEKS 2005 som ett samarbetsprojekt mellan fritidsgårdsverksamheterna i Mölndal, Kungälv och Öckerö. Vår idé var att vi tillsammans skulle följa upp och utveckla verksamheten. Vi tänkte att vi var starkare tillsammans än var för sig och att vi samtidigt hade mycket att lära av varandra. Och det visade ju sig stämma…

Sedan dess har det rullat på. Fler och fler kommuner har anslutit sig och tillsammans har vi format både de idéer och de verktyg som idag utgör KEKS. För även om många av de tankar vi hade 2005 lever kvar än idag så har mycket hänt sedan dess. Den ursprungliga enkäten har utvecklats och blivit web-baserad, via har skapat vårt unika digitala dokumentationssystem ”Loggboken”, vi har skapat en enkät för att följa gruppverksamheter, vi har formulerat och publicerat vår Vision för den öppna ungdomsverksamheten och andra skrifter, vi har forskat om delaktighet och publicerat rapporten Inordnande eller utvidgande, vi har…

Dessutom har vi genomfört en snarast otrolig mängd seminarier, utbildningar och kurser för att stärka och kompetensutveckla vår personal.

Viktigast är kanske ändå att vi tillsammans, via uppföljning, diskussion och reflektion, har utvecklat vår förståelse för den öppna ungdomsverksamheten; vad som är dess bärande idé och vad som krävs för att denna skall kunna förverkligas.

Men även om vi faktiskt är rätt stolta över vad vi åstadkommit hittills så inser vi samtidigt att vi har lång väg kvar… och att vi gärna får sällskap på vägen.